Проект Peer Reveiw

Партньорска оценка в сферата на ПОО

Партньорската оценка” за Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ПОО) е двугодишен проект по програма Леонардо да Винчи (Трансфер на иновации). Целта на проекта е трансфер и по-нататъшно разработване на съдържанието на наръчника за Партньорска оценка в рамките на Европейската система за ПОО и адаптация на методологията в националните системи за осигуряване на качество за продължаващото ПОО. Държавите-партньори в този трансфер на иновации са Гърция, Швеция, Франция, България и Полша.

„Партньорската оценка” е форма на външно оценяване с цел подпомагане на оценяваната образователна институция в нейните усилия за осигуряване и продължително подобрение на качеството. За целта външни експерти (т. нар. партньори) формират екип, който е поканен, за да оцени качеството на различни процеси или области от дейността на оценяваната институция. Партньорите са лица, които не заемат длъжности в съответната организация, но работят в подобна среда и притежават професионален опит и познания върху оценяваната тема. Процесът представлява външен поглед (перспектива) върху институцията от независими експерти, затова партньорите могат също така да бъдат наречени „критични приятели”. За да се осъществи Партньорска оценка, е необходимо организацията, пожелала да получи обективна гледна точка върху качеството, което предлага, да има вече установени практики за контрол на качеството (политика на организацията).

Дейностите по Партньорска оценка включват: избор на една (или повече) от Европейските сфери на качество, доклад-самооценка (изготвен от оценяваната организация), интервюта с персонала на оценяваната институция, окончателен доклад (изготвен от партньорския екип). Процесът се осъществява с активното участие на оценяваната институция и частта от нейния персонал, която работи в сферата на качество, която е избрана за оценката. Дейностите по оценката предлагат оценка от „първа ръка” на слабите и силните страни от работата по осигуряване на качествени услуги в сферата на ПОО. Резултатът от Партньорската оценка е идентифициране на слаби страни и пропуски, които са активно дискутирани в процеса на оценката, като по този начин се насърчава продължителното подобрение на качеството.


Инструментът ''Партньорска оценка'' е широко разпространен във висшето образование, но в сферата на професионалното образование и обучение до момента е все още недостатъчно достъпен. Партньорската оценка може да надгради върху качествените дейности в институциите (доставчиците) в сферата на ПОО, тъй като е икономически ефективна и насърчава работата в мрежа и обмена между доставчиците на ПОО.

Официална страница на проекта:http://www.peer-review.gr

Европейски сфери на качество:
http://www.peer-review-education.net/wbt/quality_areas.htm