Адресиране на младежката безработица чрез менторски програми за „меки” умения

YUSS logo

YUSS е двугодишен проект от програмата \"Leonardo Da Vinci Transfer of innovation\". Шест партньори от различни държави (Испания, Германия, Франция, България, Португалия, Австрия) ще участват по проекта и ще обедният своя опит за постигането на неговите цели.

Този проект се стреми да преодолее проблемите, пред които младите хора трябва да се изправят, когато търсят първата си сериозна работа, на излизане от образователната система, като се стреми да улесни тяхната адаптация към новия пазар на труда, при който ключовите компетенции относно „меките” умения са станали основни критерии, по които младите хора ще бъдат наети. Те трябва да придобият ключовите си компетенции, когато завършат образованието си и преди да навлязат в трудовия живот, формирайки основа за по-нататъшно учене. По тази причина, инвестициите в такива умения за професионални / образователни организации и работодатели е от съществено значение за по-младите хора, с цел улесняване на достъпа до заетост и активиране на човешкия капитал към увеличаване на нивата на умения, постижения, иновации и динамизъм.


Глобализацията, икономическа рецесия и технологичната революция, са някои от основните фактори, които доведоха до съществени промени в нашето общество и нуждите на пазара на труда. Процесите за наемане на работна ръка на пазара на труда са повече и по-взискателни и структурата и функциите на работни места са се променили. С цел малдежите да се изправят пред тези предизвикателства, е важно да се открие, коя от компетенциите работодателите търсят в кандидатите си при подбора, за да могат те да приложат правилните политики, свързани с заетостта. \"Меките компетенции\" са силно ценени, като такива могат да бъдат междуличностните и социалните умения. Те се считат за основни лични умения, които дават възможност на хората да се адаптират, реагират и да се справят в различни ситуации, засягащи работната си позиция. Тези квалификации са от фундаментално значение за изграждане на общество, основано на знанието, в съответствие с променящата се среда на пазара на труда.


Общите цели на проекта са:

 

  •  Подкрепа на младите хора в прехода от образователната система към професионална заетост, чрез придобиване и използване на знания, компетенции и квалификации, които насърчават тяхното личностно развитие и активното им участие в пазара на труда.
  • Намиране на ново решение за борба срещу младежката безработица в Европа.
  • Принос за развитието на социални и междуличностни умения в променящата се работна среда.
  • Подобряване на качеството и иновациите в областта на системата на професионалното образование и обучение, въвеждане на съдържанието за обучения, въз основа на идентификацията, промоцията и валоризацията на основните социални и междуличностни компетенции в активните млади хора.
  • Популяризиране на изпълнението на редовните програми за наставничество и създаването на нови обучения по ключови компетентности в \"меките умения\" за работници.