Описание на проекта

Проектът \"TransFair\" е двугодишен проект (2011 ` 2013 г.) по програма \"Учене през целия живот\", \"Леонардо да Винчи\" - трансфер на иновации.

Иновативните резултати и опитът от предходен проект с името \"FAIRstart\", ще бъдат използвани за постигане на следните цели:

  • Трансфериране на разработената програма \"FAIRstart\" за обучение на служители, които работят с деца, лишени от родителска грижа. 
  • Адаптиране и превод на разработените материали за обучение в новите страни-партньори за по-нататъшното обучение на професионални приемни семейства. 

Методиката на работата по отношение на описаните резултати от ученето имат за цел да гарантират прозрачност и по този начин да осигурят основата за признаване на обучението и компетенциите в по-общ план. 

Консорциумът на \"TransFair\" се състои от представители от 8 европейски държави (Дания, Русия, Швейцария, Румъния, Турция, Латвия, България, Полша). Различният исторически и културен контекст във всяка от тези държави ще даде възможност за широка гама от различни подходи към решаването на задачите на проекта.

От една страна, проектът ще допринесе за подобряване на средата за децата, настанени извън домовете си, като им даде шанс за  по-добро детство, тъй като професионалистите, които осигуряват грижата за тях ще бъдат по-компетентни. От друга страна това ще допринесе за подобряване на взаимодействието между професионалното обучение и изучаването на практиката в национален контекст.

 Работата с деца, лишени от родителска грижа, е област, която не е получила голямо внимание от местните или националните власти. Затова проектът „TransFair” представя специални и много сериозни аргументи за съвместни и транснационални интервенции.

Намаляващият брой на децата в Европа, подчертава решаващото значение на включването на всички деца в обществото, образованието и производителността. Това призовава за по-ранна намеса в негативната среда на младежкото развитие, тъй като въпреки този спад в броя на децата в Европа, се увеличава процентът на децата, настанени извън домовете си.

 

Повече за проекта можете да видите на интернет страницата на проекта:

http://www.transfair-eu.com/