Project description

Описание на проекта

Дефиницията за ролята \"инструктор\" във всички европейски страни се различава, когато става въпрос за методите на обучение, за знанията и компетенциите на инструктора.

T.I.K.C.I. е двугодишен проект, част от европейската програма \"Леонардо да Винчи - трансфер на иновации\". Неговата цел е да се създаде и трансферира инструмент за самооценка за инструктори и треньори, създаден от Confebask, заедно с участието и приноса на всички партньори, участващи в проекта.

 


Водещ партньор е Confebask, организацията е участвала в различни проекти на ЕС, включително \"Textel\" и \"Proyect\", чиято цел е била да се анализира и определи ролята на фигурата \"инструктор\".

Проектът ще бъде проведен в следните стъпки:

1. Ще бъде създадена карта на ключови компетенции, въз основа на които трябва да бъде трансфериран инструмента за самооценка. Партньорите ще изберат най-подходящия модел за портфолио, който позволява на преподаватели и инструктори да определят и оценят своята квалификация по отношение на избраните ключови компетенции.

2. След като резултатите от анализа на изготвеното портфолио са налице, ще бъде разработена програма за самообучение, която да насърчи придобиването на ключовите компетенции, които преди това са били определени като слабост. Ще бъдат проведени тестови обучителни курсове и ще бъдат разработени критерии за сертификат за придобитите от обучението умения.

След валидирането на инструментите, те ще бъдат достъпни и ще бъдат използвани от обучители в сферата на всеки образователен процес, който изисква практика. Тези инструменти имат за цел да се насърчи и подобри ефективността на образованието и ще бъдат от полза за много хора от различни европейски страни и географски области.

Проектът T.I.K.C.I. се стреми да насърчи ученето през целия живот, самостоятелно обучение и използването на T.I.C., с цел да улесни процеса на обучение.

Повече инфорация за проекта може да бъде намерена на интернет страницата му: www.tikci.eu