Описание на проекта

BROWNTRANS- Трансфер на ноу-хау за възстановяване на изоставени индустриални територии (Brownfields)- e двугодишен проект по програмата \"Учене през целия живот\".

 

Brownfields са изоставени или непълноценнo използвани пространства в рамките на градските територии, които изискват намеса, за да бъдат отново ефективно използвани. Решаването на въпросите, свързани с тези територии - Brownfields,  подпомагат растежа на местната икономика и се нуждаят от подходящо местно ноу-хау, което да може да осигури липсващите познания за даден район и да формира подходящи национални и местни политики и програмни приоритети.

 

Целта на проекта е да се ускори получаването на такова местно ноу-хау и да го предостави там, където то може да бъде най-ефективно използвано - на практикуващите професионалисти в съответните територии. Проектът е насочен към трансфера и разширяването на знанията, които първоначално са били разработени от партньорите - участници по проектите \"LEPOB - Brownfields\" - проект по програмата \"Учене през целия живот\" и \"BRIBAST - Brownfields in Baltic States\". 


Проектът е насочен към професионалисти в областта на строителното инженерство, разработчици, брокери на недвижими имоти и специалисти, както и хора, заети в общините и техните мениджъри. В рамките на проекта всички продукти ще бъдат представени на Интернет страницата на проекта. Широк кръг от европейски професионалисти ще бъдат запознати със структурата на продуктите  на конференции и партньорски срещи.

 

Целта на проекта е да се подготви учебен материал на основата на Наръчника Brownfield, който е бил разработен в рамките на проекта BRIBAST. Наръчникът ще бъде актуализиран за повторно използване с последните международните тенденции в областта на Brownfield, които ще бъдат допълнени с оглед на специфичния контекст в Словакия, Чехия, България и Румъния. 

 

Друга цел на проекта е да се подготви курс за електронно обучение. За целите на курса, ще бъдат адаптирани учебните материали  (презентации и  ръководство), които са разработени в рамките на проекта BRIBAST.

 

Резултатът, към който този проект се стреми, е да се повишат уменията, необходими за осигуряване на устойчиво градско развитие. Това ще бъде постигнато чрез предоставяне на ноу-хау и опит на практикуващи специалисти, представители на общини и региони и студенти при възстановяването на Brownfields, които могат още веднъж да изиграят важна роля по време на процеса на възстановяване. Проектът ще обучава местни учители, които могат да преподават аспектите на този мултидисциплинарен въпрос, с цел подпомагане на икономическото, екологичното и социалното развитие в различни сектори в полза на цялото общество.


Екипът на проекта се състои от партньори от три университета (СТУ в Братислава, Словакия, ТУ в Острава, Чехия, и ТУ в Яши, Румъния), от две неправителствени организации (IURS Прага, Чехия и Българска агенция за развитие, София, България) и от две професионални камари от Словакия (SKSI, SAS).

 

Повече информация относно целите и дейностите на проекта може да откриете на официалната интернет страница на проекта
http://fast10.vsb.cz/browntrans/index/