Описание на проекта

Поглед към пазара на труда: нови нерутинни умения чрез обучение, базирано на игри за мобилни телефони.

Labour market in Touch: new non-routine skills via mobile game-based learning (INTOUCH)

Влошената в следстивие на световната финансова криза обстановка повишава в още по-голяма степен непредсказуемостта на бъдещето. В сектора на услугите е налице явна тенденция към разширяване на списъка от необходими умения, свързани с „не-рутинните задачи”.Това се отразява в нарастващото търсене от страна на работодателите на универсални ключови компетенции като умения за рашаване на проблеми, самоуправление и комуникация, наричани общо „нерутинни умения”.

Разработването на обучителна програма, насочена към обогатяването на тези умения, трябва да вземе предвид и новите логистични предизвикателства, пред които са изправени възрастните, търсещи последващи образователни възможности (те се предимно обвързани с мястото и заети хора). Решението на този проблем може да бъде открито в разпространяването на потенциала на мобилното учене като инструмент за осигуряване на по-гъвкави начини и улеснен достъп до обучителната оферта. 

Целта на проекта е да разпространи иноватовния подход като улесни следващото поколение от служители в предоставящите бизнес услуги малки и средни предприятия да развият техните основни нерутинни компетенции чрез М-обучение. В основата си проектът ще допринесе за надграждането на уменията на работещите в ЕС, като осигури по-голяма степен на съответствие с бъдещите нужди на пазара на труда. Следвайки стратегията „Нови умения за нови работни места” (“New Skills for New Jobs”), партньорите по проекта ще разработят специално предназначени за целта иноватовни инструменти за М-обучение, предназначени за обогатяване на основните нерутинни компетенции на работещите възрастни като използват новите технологии и смарт телефоните за създаването на открита и мобилна учебна среда.