Описание на проекта

Неформално учене в общността (ILiC)


„Неформално учене в общността” е двугодишен проект, финансиран в рамките на секторна програма „Грюндвиг”, част програмата на ЕС “Учене през целия живот”. 

Координаторът на проекта - Merseyside Expanding Horizons – ще работи съвместно с организации от пет европейски държави за изследването на употребата и възможностите за валидиране на различни неформални обучителни стратегии в контекста на различни общности.

Под термина общности при разработването и изпълнението на проекта се разбират географски общности, например определени местни области, застрашени от изключване или тематични общности, например хора с ментални проблеми. Всеки партньор ще работи с различна общност и ще изследва приложението на различни обучителни методи, например учене чрез равнопоставено менторство, изграждане на мрежи в общността, модели за подражание, взаимно обучение между поколенията и участие в общността. Чрез изследване на различните форми на неформално обучение в рамките на различни общности партньорите ще споделят своя опит и ще разработят учебна програма и обучителни материали, които отразяват нуждите на различните общности и страни. 

Традиционно обучението се предоставя по формален път. Но освен това в рамките на ЕС е налице нарастващ интерес към неформалното обучение като средство за създаване на сближаване в рамките на общността, особено по отношение на хора, които могат да бъдат изправени пред липсата на увереност и основни умения.

Целта на проекта е да създаде иновативни обучителни модули, насочени към практиците в областта на обучението на възрастни, които биха искали да развият и валидират неформалните обучителни възможности в рамките на общността. Крайният продукт (IliC) ще съдържа обучително ръководство, придружено с DVD. Той ще бъде преведен на националните езици на всички партньори – английски, немски, италиански, български и литовски. Целта на материала е да развие уменията на практиците в областта за разработване и предоставяне на неформални обучителни програми в рамките на различни общности и да им помогне за преодоляването на бариерите, пред които са изправени възрастните учащи. 
Надяваме се, че ще успеем да повишим разбирането и прилагането на неформалното учене в рамките на общностите чрез разработване на иновативни модули, насочени към практиците в областта на обучението на възрастни, които биха искали да развият и валидират неформалните обучителни възможности в рамките на общността.

Обучителните материали ще бъдат разработени и тествани в създаденото в рамките на проекта европейско партньорство и ще бъдат широко разпространени. Заключителната конференция, която ще има за цел да представи основните резултати от проекта ще бъде проведена в Германия през октомври 2013. 

Роля на Българска агенция за развитие:

Българска агенция за развитие (БАР) ще участва активно във всички международни партньорски дейности и ще докладва за степента на изпълнение на проекта в съответствие с предварително съгласуваните правила и график. БАР ще изследва и ще състави и представи доклад за ситуацията, свързана с представянето и валидирането на неформално обучения в България. Освен това БАР ще допринесе за осъществяването на всички дейности, свързани с разработването на крайния продукт на ILIC, като тестване (сред обучителите и сред избраните в рамките на проекта общности), филмиране, планиране, редактиране и превод на проектните резултати. БАР ще участва активно и във всички дейности, свързани с работни пакети 4 и 5, като изграждане на база данни с ключови контакти, разработване и разпространение на брошури и бюлетини, провеждане на консултации и разпространение на проектните резултати. Българска агенция за развитие ще ръководи и мониторинга оценката на качеството на проектните резултати и ще взема активно участие в подобряването на процесите и разпространяването на резултатите, получени от външната оценка на проекта.