Партньори

Партньорството се състои от девет организации от различни европейски страни – Швеция, Турция, Полша, Белгия, Унгария, България и Словения. Всички партньори са представители на обучителни институции, експертни организации за развитие на предприемачеството и малкия бизнес, предприятия и бизнес инкубатори.

\"Aspero

Aspero Kompetens AB

Aspero е обучителна организация, състояща се от Aspero Kompetens and Aspero Independent School. При провеждането на разработените от тях обучения, те се фокусират върху модерните обучителни подходи, основани на използването на информационни и комуникационни технологии и фокус върху предприемачеството. Техните програми, курсове и проекти са създадени в сътрудничество с предприятия на регионално, национално и международно ниво и биват предлагани като стандартни или индивидуално разработени обучителни програми. Aspero е наясно с нуждите на пазара от знания и компетенции и предлага разнообрази възможности на партниращите си с нея обучаеми, предприятия и организации. Освен професионалните обучителни курсове, организацията предлага и програми, насочени към работодателите и служителите. 

Интернет страница:www.asperokompetens.se

\"Plantijn

Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen

Plantijn Hogeschool предлага образователни услуги в областите бизнес мениджмънт, комуникации и журналистика, право и управленски науки, социално – образователната грижа и педагогика. Колежът се намира в постоянно сътрудничество с международни компании, предприемачи и местни правителствени и социални организации.

Интернет страница:www.plantijn.be

\"Ankara

Ankara Milli Egitim Mudurlugu

Дирекцията в Анкара за национално образование е местен образователен орган в Анкара. Институцията е отговорна за управлението на всички образователни институции, включващи началните, основни и гимназиални училища, както и организациите, предоставящи обучение за възрастни в Анкара. Институцията разполага със собствен център за изследване и развитие, който осъществява изследвания, насочени към подобряване на качеството на образованието и намиране на решения на проблемите, изправени пред училищата. 

Интернет страница:www.ankara.meb.gov.tr

\"IRP

IRP Institute for entrepreneurship research

Целта на IRP Institute for entrepreneurship research е да образова и подкрепи предприемачите и да допринесе за по-доброто разбиране на предприемаческия процес. Университетският бизнес инкубатор, управляван от IRP, има за задача да изследва предприемаческите идеи на учениците, изследователите и професорите, както и да подкрепя избрани от университета компании в тяхната начална фаза на развитие. Съществено за успешното функциониране на IRP Institute for Entrepreneurship Research е близкото сътрудничество с ключови национални и интернационални предприемачи, организации, университети, правителствени и други публични и частни институции. 

Интернет страница:www.tovarnapodjemov.org

\"Emerald

Emerald Marketing

Emerald Marketing е маркетингова консултантска компания, базирана в Италия. Дейността й е свързана с развитието на търговията и предлагането на маркетингови консултации на компаниите, желаещи да предлагат техните продукти и услуги в Италия и други страни. Чрез свързаната с нея компания Managerial Dynamics организацията предлага професионални коучинг и трейнинг програми, фокусирани върху оказването на помощ на мениджърите на различни организационни нива да развият и подобрят техните междукултурни умения, за да отговарят по-добре на предизвикателствата на глобализационните процеси в тяхната работна среда. Организацията предлага обучителни програми на национални и мултинационални компании, както и на правителствени и образователни институции. 

Интернет страница:www.emeraldmarketingitaly.com

\"Tczew

Tczew Municipality

Община Tczew е орган на местното самоуправление, отговорен за удовлетворяването колективните нужди в общността. Икономическото развитие, включващо развитието на малки и средни предприятия, е една от стратегическите цели на общината. Освен проекти, свързани с концепцията за учене през целия живот, общината прилага и разнообразни инструменти за подпомагане на стартиращите и млади предприемачи. Община Tczew изпълнява своите отговорности в контекста на Лисабонската стратегия за растеж и заетост и приема предизвикателството да създаде благоприятна за развитието на малките и средни предприятия среда. 

Интернет страница:www.tczew.pl

\"Space

Space European Network For Business Studies and Languages

Мрежата се фокусира върху бизнеса във всичките му форми, езиковата и междукултурната комуникация, гостоприемството и управлението на туризма и предприемачеството. Като специална услуга, чрез техния Комитет по предприемачеството, те предоставят консултации на техните членове за това как да изградят предприемачески институции, как да интегрират предприемачество в обучителните програми във висшето образование и да развият предприемачески умения у своите обучаеми. 

Интернет страница:www.space-eu.info

\"BDA

Българска агенция за развитие 

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото.За постигането на целите си, БАР съсредоточава своята дейност в области, релевантни към настоящите политики на Европейският съюз.

Интернет страница:www.bg-da.eu 

The Interreg Consult KFT

 The Interreg Consult KFT е унгарско дружество с ограничена отговорност, предоставящо услуги в областта на пазарните изследвания, консултирането на бизнес предприемачи за навлизането на източноевропейския пазар и разработване на проекти.  KFT е активно включена в проекти, свързани с предприемачество и бизнес развитие.