Партньори

\"Horizons

Merseyside Expanding Horizons Ltd (Великобритания)

Merseyside Expanding Horizons Ltd обединява публични и частни организации с цел насърчаване и създаване на обединения за междусекторно сътрундичество около ключови проблеми, свързани със социалното включване и многообразието. Merseyside Expanding Horizons Ltd притежава дългогодишен опит и познания в резултат от работата с различни общности, изправени пред социално изключване (в тематичен и географски аспект). Организацията е призната от публичния, частния и доброволческия сектор като ключов фактор за насърчаване на социалното включване и многообразието в региона и си е извоювала репутация на компетентна и ефективна доброволческа организация.

Интернет страница: www.expandinghorizons.co.uk

\"SIF

Social Innovation Fund (Литва)

Social Innovation Fund е неправителствена организация, основана през 1994 г. и подпомагаща жени в икономически неравностойно положение за осъществяването на позитивни промени в техния живот чрез предоставяне на образователни въможности, социална подкрепа, информация и консултиране. Social Innovation Fund е основател и кординатор на неформалмното сдружение, обединяващо над 60 литовски неправителствени организации за застъпничество към правата на жените.

Интернет страница:www.lpf.lt

\"BDA\"

Българска агенция за развитие (България)

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото. За постигането на целите си, БАР съсредоточава своята дейност в области, релевантни към настоящите политики на Европейският съюз.

Интернет страница: www.bg-da.eu

\"Formazione

Associazione Formazione 80 (Италия)

Associazione Formazione 80 е неправителствена организация, основана през 1984г. от група изследователи и учители, обучаващи възрастни. Тяхната дейност се фокусира върху разработването и изпълнението на три основни вида проекти – социални и икономически изследвания, разработване и усъвършенстване на обучителни материали/ модули (в областта на обучението за възрастни, ученето през целия живот и професионалното обучение), дейности по насърчаването на мобилността на млади хора в Европа, кариерно консултиране и намиране на работа на хора от различни възрасти, като се обръщане на по-специално внимание на хората, изправени пред социални, културни и икономически проблеми.

Интернет страница: www.formazione80.it

\"Logo\"

Paritätisches Bildungswerk Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (Германия)

Paritätisches Bildungswerk Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. е неправителствена организация, провеждаща общи и професионални програми за последващо обучение. Организацията разработва практически ориентирани курсове, насочени към служители и работодатели в социалната сфера, например деца, млади хора, семейства, жени, възрастни, хора с увреждания, затворници, мигранти, бегълци, бездомници, пристрастени и др. Предлагат се курсове за социално управление, кариерно консултиране, терапевтични курсове, специални програми за обучители и социални работници, насочени към споменатите по-горе целеви групи и други.

Интернет страница: www.bildung.paritaet-nrw.org

Knockanrawley Resource Centre (Ирландия)

Knockanrawley Resource Centre Ltd е проект за развитие на общността, разположен в необлагородения малък провинциален град Tipperary в югоизточна Иландия. Неговата мисия е да насърчи, подпомогне и упълномощи хората и групите в общността да направят промени, които да повишат стандарта на техния живот и общността като цяло.

Интернет страница: www.knockanrawley.ie

Описание на проекта

Неформално учене в общността (ILiC)


„Неформално учене в общността” е двугодишен проект, финансиран в рамките на секторна програма „Грюндвиг”, част програмата на ЕС “Учене през целия живот”. 

Координаторът на проекта - Merseyside Expanding Horizons – ще работи съвместно с организации от пет европейски държави за изследването на употребата и възможностите за валидиране на различни неформални обучителни стратегии в контекста на различни общности.

Под термина общности при разработването и изпълнението на проекта се разбират географски общности, например определени местни области, застрашени от изключване или тематични общности, например хора с ментални проблеми. Всеки партньор ще работи с различна общност и ще изследва приложението на различни обучителни методи, например учене чрез равнопоставено менторство, изграждане на мрежи в общността, модели за подражание, взаимно обучение между поколенията и участие в общността. Чрез изследване на различните форми на неформално обучение в рамките на различни общности партньорите ще споделят своя опит и ще разработят учебна програма и обучителни материали, които отразяват нуждите на различните общности и страни. 

Традиционно обучението се предоставя по формален път. Но освен това в рамките на ЕС е налице нарастващ интерес към неформалното обучение като средство за създаване на сближаване в рамките на общността, особено по отношение на хора, които могат да бъдат изправени пред липсата на увереност и основни умения.

Целта на проекта е да създаде иновативни обучителни модули, насочени към практиците в областта на обучението на възрастни, които биха искали да развият и валидират неформалните обучителни възможности в рамките на общността. Крайният продукт (IliC) ще съдържа обучително ръководство, придружено с DVD. Той ще бъде преведен на националните езици на всички партньори – английски, немски, италиански, български и литовски. Целта на материала е да развие уменията на практиците в областта за разработване и предоставяне на неформални обучителни програми в рамките на различни общности и да им помогне за преодоляването на бариерите, пред които са изправени възрастните учащи. 
Надяваме се, че ще успеем да повишим разбирането и прилагането на неформалното учене в рамките на общностите чрез разработване на иновативни модули, насочени към практиците в областта на обучението на възрастни, които биха искали да развият и валидират неформалните обучителни възможности в рамките на общността.

Обучителните материали ще бъдат разработени и тествани в създаденото в рамките на проекта европейско партньорство и ще бъдат широко разпространени. Заключителната конференция, която ще има за цел да представи основните резултати от проекта ще бъде проведена в Германия през октомври 2013. 

Роля на Българска агенция за развитие:

Българска агенция за развитие (БАР) ще участва активно във всички международни партньорски дейности и ще докладва за степента на изпълнение на проекта в съответствие с предварително съгласуваните правила и график. БАР ще изследва и ще състави и представи доклад за ситуацията, свързана с представянето и валидирането на неформално обучения в България. Освен това БАР ще допринесе за осъществяването на всички дейности, свързани с разработването на крайния продукт на ILIC, като тестване (сред обучителите и сред избраните в рамките на проекта общности), филмиране, планиране, редактиране и превод на проектните резултати. БАР ще участва активно и във всички дейности, свързани с работни пакети 4 и 5, като изграждане на база данни с ключови контакти, разработване и разпространение на брошури и бюлетини, провеждане на консултации и разпространение на проектните резултати. Българска агенция за развитие ще ръководи и мониторинга оценката на качеството на проектните резултати и ще взема активно участие в подобряването на процесите и разпространяването на резултатите, получени от външната оценка на проекта.