Статии

Общество на знанието

Mодернизиране на образованието и обучението в контекста на Информационното общество, основано на пълно социално включване на всички групи в обществото; насърчаване трансфера на технологии и иновации от сектора на образованието към бизнес сектора, като по този начин подпомага развитието на средния и малък бизнес в България; насърчаване на публично-частното партньорство и създаване на контактни мрежи за обмен на най-добри практики.