Годишните доклади за дейността и финансовите отчети на сдружението се обявяват ежегодно на страницата на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.