“ Мрежа за подпомагане на бежанци ”

Проект “ Мрежа за  подпомагане на бежанци ”

 

Проектът "Мрежа за подпомагане на бежанци" е двугодишен проект (2016-2018) , финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс. Партниращите страни са Австрия, Германия, Румъния, Холандия, Финландия и Полша. Консорциумът на партньорството се състои от седем организации – DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH  (Австрия), Българска агенция за развитие (България), VolkshochschuleHannover (Германия), ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS (Румъния), PoleskiOsrodekSztuki (Полша) , Nusselder (Холандия) and HELSINGIN KAUPUNKI (Финландия).

Проектът цели да проучи възможностите на неформалното обучение за насърчаване интегрирането на бежанците в обществото. Преобладаващият проблем с бежанците е предимно засегнат в Европа и приканва всички заинтересовани страни в обществото за съдействие. Много институции откриха нови начини да работят и да осъществят партньорства и мрежи за работа с бежанци. Целевата група на проекта е бежанци, обучители, организатори, здравни работници, представители на НПО и държавни органи.

Основната цел е обменът на опит и примери за добри практики между партньорите. Партньорите ще изследват и споделят различни начини за работа с бежанци, за да им помогнат да се интегрират в обществото, в което пристигат до момента, в който ще получат решение за статута си. Изготвянето на окончателния доклад и брошурата за иновативни начини за подпомагане на имигрантите и бежанците е втора основна цел . Тези продукти ще бъдат разпространени сред заинтересованите страни на национално, регионално и местно ниво и документите ще бъдат публикувани в уебсайта на проекта.

Дейностите по проекта включват подготовка на национални доклади, които съдържат въведение относно имиграционната ситуация и практиките за интеграция на всяка страна. Има общ шаблон от 20 въпроса, на които всеки партньор трябва да потърси отговори. Тези доклади са представени и обсъдени на срещите на партньорите. По време на проекта всеки партньор интервюира най-малко 10 имигранти относно имиграционните процеси и добрите практики. Целта е да се разбере какво е действало ефективно от гледната точка на самите имигранти, какво имигрантите считат за добри практики и какво може да се подобрено от тяхна гледна точка. От тези отговори могат да се извлекат добри практики или добри предложения. След като съберат добри практики заедно, всеки партньор ще избере една практика, която да експериментира. Тези експерименти се отчитат и се представят в рамките на резултатите, т.е. в окончателния доклад, както и в брошурата за добри практики.

Официален уебсайт на проектът : https://networkingrefugees.wordpress.com/