H-CoDe

                                                              

H-CoDe (Развиване на здравни компетенции)

Описание на проекта:

Проектът H-CoDe: “Развиване на здравни компетенции” се основава на опита на многостранния проект "50Fit – Работоспособност и предпазни мерки за здравето на дългосрочно безработните хора над 50 години”. Установените причини за безработица и пречки за (повторно) връщане на пазара на труда са различни здравословни проблеми.

Консорциумът на проекта H-CoDe установи, че липсва релевантен опит, методологии и учебни програми по отношение на някои групи в неравностойно положение – безработни младежи, жени, хора с увреждания, емигранти и т.н. Дори при наличието на благоприятни условия и лични качества, дългосрочната безработица и социалното изключване много често водят до нарушаване на здравословното състояние и демотивация за работа. Цялостният подход и най-вече разработените инструменти и програми по проекта 50Fit, сега ще бъдат адаптирани към тези "нови" целеви групи.

Консорциумът на проекта H-CoDe включва широк спектър от институции за обучение на възрастни с богат опит, както и други заинтересовани страни, гарантиращи широкото разпространение и устойчивост на резултатите по проекта.

Проектът ще създаде иновативните учебни програми и методи на обучение за превенция на личното здраве, използвайки за основа тези от проекта 50Fit, към няколко групи от хора в неравностойно положение на пазара на труда.

За да се подобри качеството на обучение, ще бъдат адаптирани и тествани специални насоки и модули за обучение на треньори по превенция на здравето. Те ще включват профила на компетентност на обучителите на възрастни в съответствие с европейските стандарти (EQF ниво). Ето защо консорциумът ще разработи и използва тест за оценка на качествата на обучителя и система за сертифицирането на уменията му на европейско равнище.

Очакваното въздействие е насочването на общественото внимание към значението на обучението за превенция на здравето в обучението на възрастни и сертифицирането му на европейско равнище, подобряването на методите на обучение, както и по-голям успех при връщането на безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда . H-Code ще отговори на изискванията на новия европейски пазар на труда, изправен пред демографски предизвикателства и целите на социалното включване на европейската стратегия за периода 2014-2020 г.

Повече за проекта можете да намерите на интернет адрес: http://www.h-code.eu/