Описание на проекта DIAMEE

Проектът "DIAMEE: Диалогични методологии за предприемачи" е продължение на успешно реализирания проект  "DIALE: Задълбочен процес на учене чрез диалог" (www.hamk.fi/diale), след като двама негови партньори – CEEI-Burgos и HAMK – вземат решението да продължат процеса на развитие и адаптиране на методологията, насочена към предприемаческата среда.

DIAMEE е двугодишен проект в рамките на програма “Учене през целия живот” и секторната програма “Леонардо да Винчи” – дейност “Трансфер на иновации”. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. CEEI-Burgos е кандидатстващата организация-координатор, отговаряща за реализирането на целите на предложения проект DIAMEE.

В резултат на много изследвания, проведени в сферата на ученето чрез сътрудничество, се установява, че ефективното учене и преподаване изискват по-добри умения за провеждане на диалог, отколкото нормално притежават хората, особено когато става въпрос за предприемачи, които обикновено се ангажират в индивидуални проекти и процеси. Компетенциите за провеждане на диалог включват и много други допълнителни умения, които насърчават обмена на идеи и начините за тяхното изпълнение.

Целта на проекта е да се развият диалогичните компетенции на обучителите и коучерите по предприемачество чрез конкретни методи. Тази работа ще се основава на проведените задълбочени проучвания, както и на предоставената уеб услуга на съответния език, чрез който ще се осъществи трансфера на тези методи: английски, испански и другите езици на партньорите, подпомагащи обучението на диалогични компетенции. Тези методики ще бъдат адаптирани и разработени през различните фази на проекта, включително по време на пилотната фаза и фазата за предоставяне на обратна връзка. Работата по разработването и оценяването се извършва в съответствие с принципите за цикъла на оценяването. Вътрешното оценяване ще се основава на модела на Къркпатрик (1998).

Конкретни резултати от дейностите на партньорите по проекта ще бъдат създаването на уеб платформа за по-нататъшно разпространение и използване, описание на методите за диалогично учене (обучение), обучителна програма, както и други онлайн материали, свързани с диалогичното учене, включително видео материали на обучителните сесии (в Youtube), както и бюлетин, съдържащ преведени на съответните езици методики (испански, словенски, български, английски и литовски).

Целевата група са предимно обучители (коучери) и ментори в сферата на предприемачеството, както и други учители и обучители в сферата на ПОО (професионално образование и обучение). Нематериалните активи включват развитието на диалогичните компетенции на участниците, партньорите и заинтересованите страни.

Компетенциите за провеждане на диалог са основополагащи за създаването на задълбочен обучителен опит и познания, за подобряване ефективността на учебния процес, както и за подобряване на сътрудничеството в обучителната среда, на менторския и комуникативен контекст чрез изграждането на самочувствие и чувство на благосъстояние сред служителите и обучаващите се.

Повече за проекта може да бъде намерено на официалния сайт: http://diameeproject.com/